20. listopadu 2017, Grandior Hotel Praha - Konferenční centrum U Hájků

Datum:

20. listopadu 2017

Místo:

Grandior Hotel Praha - Konferenční centrum U Hájků

Přednášející

Na konferenci vystoupí zástupci ministerstva a inspekce ž...

O konferenci

Účastníci se seznámí s aktuálním vývojem v problematice nakládání a využití odpadů směrem k oběhovému hospodářství, na pořadu jednání budou dále nebezpečné chemické látky a prevence rizik, ochrana ovzduší a vodohospodářství.

Součástí akce bude také bohatý partnerský program v podobě expozic významných firem z oboru, odehrávající se z větší části ve foyer konferenčních prostor, který účastníkům poskytne informace o trhu a službách v oblasti podnikové ekologie, BOZP a PO.

Témata

 • odpady a životní prostředí z pohledu podniků, přechod na oběhové hospodářství, legislativní vývoj v EU a ČR,
 • materiálové toky, energetické využití odpadů,
 • přeprava nebezpečných odpadů,
 • změny v hlášení do ISPOP,
 • nakládání s chemickými látkami a směsmi (CLP, REACH, oznamování do systému CHLAP),
 • prevence havárií,
 • ochrana vod a ovzduší,
 • proměny praxe v souvislosti s novou legislativou v roce 2018.


Určeno

 • podnikovým ekologům,
 • odborníkům na odpadové hospodářství,
 • pracovníkům odpovědným za ISO 14001,
  (management péče o životní prostředí),
 • ředitelům výrobních podniků, kteří podporují „systém řízení ekologické strategie podniku“

Předchozí ročník

Program registrovat nyní

Program

Ing. Petr Šulc

Odborný garant a moderátor konference

Ing. Petr Šulc

Svaz průmyslu druhotných surovin ČR

zobrazit více
Zahájení

9:00 - 9:05

Zahájení

zobrazit více
JUDr. Libor Dvořák

9:05 - 9:30

Legislativní rámec povinností podnikového ekologa

JUDr. Libor Dvořák

ministerstvo životního prostředí

Přednáška se zaměří na nejnovější změny v legislativě životního prostředí. Především pak na:

 • Aktuální změny v právní úpravě EIA
  - novela stavebního zákona, zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a dalších zákonů (č. 225/2017 Sb.) – nová procesní pravidla pro územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí a společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí 

  - novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí – transpozice revidované EIA směrnice (2014/52/EU), úprava u tzv. podlimitních záměrů, nové znění přílohy č. 1 apod. 
 • Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb.
  -  novelizace tzv. emisní vyhlášky - úprava stanovení emisních limitů pro pachové látky, úprava náležitostí dokladu o provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva (10 - 300 kW), změna u některých kategorií tzv. vyjmenovaných zdrojů 
 • Novela vodního zákona
  - omezení administrativy u poplatků (upuštění od povinnosti podávat poplatková hlášení, omezení povinnosti ohlašování údajů přes ISPOP), přenos správy poplatků z ČIŽP na SFŽP, úprava způsobu udělování výjimek vodoprávním úřadem, úprava definice odpadní vody a další související změny
zobrazit více
Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl

9:30 - 9:55

Česká a evropská odpadová legislativa

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl

Ministerstvo životního prostředí ČR

Po krátkém souhrnu posledních změn v odpadových předpisech se přednáška zaměří na připravovanou novelizaci evropských odpadových směrnic v rámci tzv. Balíčku k oběhovému hospodářství. Cílem připravované úpravy je zejména posun k vyšší recyklaci odpadů. V rámci přednášky budou představeny změny, které prostřednictvím českých předpisů ovlivní také povinnosti osob produkujících odpady nebo působících v odpadovém hospodářství v České republice.

zobrazit více
Ing. Hana Krejsová

9:55 - 10:20

Česká a evropská chemická legislativa

Ing. Hana Krejsová

Prezentovány budou povinnosti podle nařízení 1907/2006 REACH a nařízení 1272/2008 CLP a bezpečnostní list v podnikové praxi. 

zobrazit více
Přestávka na kávu

10:20 - 10:30

Přestávka na kávu

zobrazit více
Kontroly Čekské inspekce životního prostředí (ČIŽP) a hlavní pochybení

Kontroly Čekské inspekce životního prostředí (ČIŽP) a hlavní pochybení

zobrazit více
Ing. Lukáš Kůs

10:30 - 11:00

Kontroly v oblasti odpadového hospodářství

Ing. Lukáš Kůs

Česká inspekce životního prostředí

Prezentovány budou celkové výsledky ze všech kontrolovaných problematik v oblasti odpadového hospodářství. Detailněji se následně prezentace zaměří na povinnosti původců odpadů, včetně příkladů řešených případů.

zobrazit více
RNDr. Oldřich Jarolím

11:00 - 11:30

Kontroly nařízení REACH

RNDr. Oldřich Jarolím

Česká inspekce životního prostředí

Prezentace se zaměří především na kontrolní projekty probíhající v roce 2017. Prvním z nich je REACH-EN-FORCE 5 zaměřený na rozšířené bezpečnostní listy a scénáře expozice. Další kontrolní projekt bude zaměřený na SVHC látky v předmětech. Kontrolováno bude jejich oznamování a předávání informací o jejich obsahu v předmětech. Dodržování těchto povinností může být výzvou zejména pro dovozce předmětů, zejména s ohledem na rozsudek ESD v této problematice č. C106/14. Budou zmíněny i probíhající kontroly omezených látek a nové přístrojové vybavení, které při těchto kontrolách ČIŽP využívá. Na závěr budou shrnuty výsledky kontrolní činnosti v oblasti nařízení REACH a nastíněna témata kontrol pro další období.

zobrazit více
Mgr. Martin Marko

11:30 - 12:00

Kontroly nařízení CLP

Mgr. Martin Marko

Česká inspekce životního prostředí

Přednáška bude zahájena prezentací výsledků pilotního projektu ECHA zaměřeného na internetový prodej chemických látek a směsí (čl. 48 nařízení CLP). Dále se dotkne tématu nové klasifikace nikotinu a jejího dopadu na označování náplní do elektronických cigaret. Zmíněny budou také kontroly nového označování chemických směsí po 1. 6. 2017.

zobrazit více
Ing. Pavla Jirůtková

13:00 - 14:00

Ohlašování prostřednictvím ISPOP

Ing. Pavla Jirůtková

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Přednáška bude zaměřena na zopakování základních postupů pro úspěšné podání hlášení prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP). Během prezentace bude mimo jiné předvedeno, jakým způsobem spravovat účet ISPOP (přidání a změny uživatelů), registrovat provozovny a kontrolovat podaná hlášení. Dále budou zopakovány základní informace pro podání hlášení z jednotlivých agend životního prostředí (odpady, voda, IRZ a ovzduší). Na závěr budou představeny novinky pro ohlašování dat za rok 2017, které vycházejí především z legislativních změn. 

zobrazit více
Přestávka na kávu

14:00 - 14:10

Přestávka na kávu

zobrazit více
Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M.

14:10 - 15:10

Aktuální problematika vodního hospodářství v podnikové praxi

Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M.

Veolia ČR a.s.

Legislativní povinnosti a aktuální i připravované změny v české a evropské legislativě ve vodohospodářském oboru vč. současného stavu novelizace vodního zákona. Interní tlaky na snižování ekologické stopy (dopadu) podniků. Standardizace a požadavky na předcházení vstupu a čištění znečišťujících látek, unikajících do podzemní i povrchové vody. Praktické příklady omezování znečištění. Nový trend - recyklace průmyslových odpadních vod a reálné možnosti zero liquid discharge. Problematika odpadů (vč. kalů), souvisejících s vodohospodářskou podnikovou oblastí.

zobrazit více
Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D.

15:10 - 16:00

Oběhové hospodářství v souvislostech

Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D.

SUEZ Využití zdrojů a.s.

Přednáška zaměřená na oběhové hospodářství. Jaké jsou sociální, ekonomické a technické aspekty konceptu circular economy, který nutně ovlivní celý odběratelsko-dodavatelský řetězec? Jak se změní podmínky v oblasti ochrany životního prostředí pro podniky v nejbližších letech? Souvislosti a příklady dobré praxe.

zobrazit více

9:30 - 11:30

Společenský večer

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident.

9:30 - 11:30

Konference ENVI v roce 2018

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident.

Reference

Partneři

V předsálí bude souběžně s konferencí probíhat miniveletrh, v jehož rámci se představí přední dodavatelé výrobků, služeb a řešení pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podnikové ekologie.

Pod záštitou

Partner

Mediální partneři

Registrace

Přihlaste se k účasti na konferenci Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2018. Přijďte si vyslechnout přednášky v podání předních osobností oboru a vyměnit zkušenosti s podobně zaměřenými kolegy.